Apple Trợ giúp iPhone Apple trở thành nhà cung cấp điện thoại thông minh hàng đầu trong …

Apple iPhone

Dường như Apple Đây là nhà cung cấp điện thoại thông minh hàng đầu trong quý IV năm 2019, theo một báo cáo gần đây của Stragey Analytics.

Apple quản lý để chiếm vị trí đầu tiên của Samsung với tổng số 70,7 triệu smartphones Bán cho quý, Samsung bán 68,8 triệu

Samsung đã vượt trội cả năm Apple với tổng doanh số 295,1 triệu đơn vị, Apple đã bán 197.4 triệu đơn vị

Samsung là nhà bán điện thoại thông minh hàng đầu năm 2019 với Huawei thứ hai Apple Thứ ba, sẽ rất thú vị để xem những gì xảy ra vào năm 2020.Apple nó có thị phần 18,9 phần trăm trong quý và Samsung có 18 thị phần,4 phần trăm trong quý, Huawei có 15% thị phần trong quý này.

Phân tích chiến lược nguồn, Tuyệt đối Apple

Ưu đãi tiện ích mới nhất của Geeky

Những bài viết liên quan

Back to top button